Selecteer een pagina

Succesfactoren voor verandering

Verandering komt niet vanzelf

Veranderen is lastig. Belangrijke succesfactoren zijn ondernemerschap en leiderschap, verandervermogen, impact en discipline. Ze helpen je succesvol te veranderen en echt resultaat te boeken.

De ‘StrategySCAN‘ geeft inzicht in hoe goed je in staat bent de vier fasen (Zien, Denken, Doen en Leren) te doorlopen. Je krijgt praktische tips hoe je kunt verbeteren.

De ‘Quickscan’ geeft inzicht in de huidige en de gewenste situatie van de succesfactoren. De beschikbare quickscans kunnen per omgeving verschillen.

Ondernemerschap en leiderschap

Ondernemerschap betekent het lef hebben om keuzes te maken en met deze keuzes waarde te creëren in de markt. Leiderschap betekent het meenemen van de organisatie in het maken van die keuzes en het geven van het goede voorbeeld.

Inspireer medewerkers om naar buiten te kijken en trends te identificeren. Betrek externen in het proces voor een frisse blik en om je scherp te houden. Betrek de organisatie bij het maken van keuzes, zodat iedereen weet wat de keuzes zijn en vooral waarom je deze keuzes maakt. Help mensen de keuzes en doelen te vertalen naar hun dagelijks werk en stuur op resultaat. Stimuleer het nemen van initiatief en het starten van experimenten, om snel te leren van de eerste resultaten en bij te sturen.

Verandervermogen

Verandervermogen is een maat voor de mogelijkheden die een organisatie heeft om te veranderen: nieuwe dingen te zien, nieuwe keuzes te maken en nieuwe acties uit te voeren.

Zorg voor multidisciplinaire teams om ervoor te zorgen dat uitdagingen en kansen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Bedenk in de strategie ook hoe je de organisatie wendbaarder kunt maken: welke processen heb je nodig, welk leiderschap en welke cultuur? Faciliteer kennisdeling en communicatie tussen verschillende afdelingen en hiërarchische lagen. Geef als management het goede voorbeeld: wees transparant en durf vragen te stellen. Geef mensen de ruimte om ideeën te delen, te experimenteren en fouten te maken.

Impact

Verandering is pas waardevol als hij de juiste impact heeft, als je meer waarde creëert voor je klanten, beter en sneller innoveert en betere (financiële) resultaten boekt.

Zorg in de fasen Zien en Denken voor mensen met verschillende perspectieven, zodat je geen ontwikkelingen of kansen over het hoofd ziet. Stimuleer mensen met een kritische blik om te voorkomen dat je de makkelijke of voor de hand liggende, maar niet de juiste, keuzes maakt. Zorg voor samenhang tussen je keuzes. Passen ze bij je competenties? Bij ontwikkelingen in de markt? Bij behoeften van je klanten? Versterken ze elkaar? Of werken ze elkaar tegen? En let op dat je onderscheidend bent in de markt.

Let er ook op dat de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers aansluiten op de keuzes die je maakt. Pas dan hebben de keuzes impact. Vier successen en deel de succesfactoren, zodat anderen ervan kunnen leren. Maar wees ook open over fouten en hoe je ze kunt voorkomen.

Discipline

Niets is zo moeilijk als vasthouden aan je keuze als je continu nieuwe ideeën opdoet of terugvalt in oude patronen. Verandering vergt het gedisciplineerd uitvoeren van stappen om je koers te bepalen en plannen uit te voeren.

Bepaal hoe je continu je omgeving blijft monitoren om ontwikkelingen in de gaten te houden. Evalueer minimaal elk half jaar de strategische koers en stuur bij waar nodig. Laat teams in je organisatie met vaste regelmaat reflecteren op hun acties en resultaten, zodat ze ervan leren.